اقتصاد سنجی یکی از مضامین  اساسی رشته اقتصاد می باشد. اقتصادسنجی عبارت از مطالعه نظامند پدیده های اقتصادی طور تجربی با استفاده از روش های ریاضی، احصائیه و تیوری های اقتصادی می باشد. این مضمون محصلین را کمک می نماید که با استفاده از میتود های ریاضی و احصایوی تیوری های اقتصادی (اقتصاد خرد و کلان) را در قالب مدل های اقتصادسنجی در شرایط مختلف آزمایش نماید. همچنان، این مضمون محصلین را کمک می نماید که تحقیقات تجربی در زمینه های اقتصاد و مدیریت را تحلیل و تجزیه نمایند.