با پیشرفت علوم و گسترش فناوری، اهمیت استفاده از روش‌های احصایوی در علوم مختلف بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و آموختن آمار کاربردی در هر رشته جز ملزومات گردیده است. امروز با استفاده از فناوری معلوماتی حجم عظیم از اعداد و ارقام همه‌روزه توسط سازمان‌های تجارتی و غیر تجارتی جمع آوری می‌شود. تجزیه و تحلیل چنین حجم عظیم از ارقام نیازمند برنامه‌های اختصاصی تحلیل ارقام است که بتواند در وقت کم تحلیل‌های ساده و پیچیده را به اسرع وقت با دقت تمام انجام دهد. هدف  عمده این کورس معرفی محصلان با محیط و کاربرد نرم‌افزار SPSS در تحلیل های احصایوی؛ می باشد. این نرم‌افزاری آماری با قابلیت‌های انجام تحلیل‌های توصیفی زیبا و گویا از اطلاعات، شامل رسم شکل های گوناگون و محاسبات مربوط به اوسط‌ها، انحراف، احصایه های استنباطی و غیره می باشد.